Struktury Kultury

Diagnoza

Planowana diagnoza będzie bazowała na dwóch etapach. W pierwszym zostaną wykonane badania przekrojowe techniką CAWI lub CATI. Pozwoli to na dotarcie do odpowiedniej ilości respondentów reprezentujących dwie jakościowo istotne kategorie: działaczy organizacji pozarządowych (trenerów, warsztatowców) i nauczycieli prowadzących edukację kulturową. Minimalna zakładana liczebność każdej z warstw to n=50. Pomimo braku reprezentatywności taka wielkość próby pozwala na ujawnienie statystycznych zależności występujących w badanej populacji. W I etapie (2016) badania ilościowe zostaną wsparte przez analizy danych zastanych. W tym wypadku badać będziemy dokumenty, raporty, opracowania, programy związane z edukacją kulturową w kraju i województwie kujawsko¬-pomorskim. Pozwoli to nam „wgryźć się” w temat – przeanalizować jak o edukacji kulturowej myślą eksperci na co dzień ją wdrażający, jakie typy, modele stosują, na jakich narzędziach bazują i jaką wizję kultury preferują. Ostatnim elementem pierwszej fazy diagnozy będą warsztaty scenariuszowe przeprowadzone z edukatorami zaangażowanymi w projekt. Jest to ciekawa, partycypacyjna technika, która bazując na zogniskowanych wywiadach grupowych pozwala na włączenie, zaangażowanie badanych. W naszym wypadku służyłaby ona do określenia podstawowych problemów, przed którymi stoją edukatorzy i animatorzy kultury oraz doprowadziła nas do stworzenia pozytywnego i negatywnego scenariusza rozwoju edukacji kulturowej w województwie kujawsko¬-pomorskim. Przy obecności stałej grupy 20 edukatorów na warsztatach przewidujemy zrealizowanie 2 takich wywiadów. Pierwsza faza diagnozy pozwoliłaby nam spojrzeć przekrojowo (CATI/CAWI) na badany problem, umożliwiłaby też wejście „w głąb” zaangażowanych w badanie osób. Jednocześnie pewnym jej niedostatkiem jest pokrycie pogłębionym badaniem tylko części badanego środowiska. Uzupełnilibyśmy to w fazie II (2017). Bazując na metodzie instrumentalnych studiów przypadku wykonalibyśmy serię badań skupionych na określonych, celowo dobranych przypadkach. W centrum badania znalazłby się konkretny program/osoba realizująca edukację kulturową. Jednocześnie w projekt zaangażowalibyśmy osoby z nią/nim związane (uczniów, słuchaczy, przełożonych, kolegów). Pozwoliłoby nam to wyjść poza perspektywę edukatora – zbadalibyśmy także jego otoczenie. Planowane jest minimum 6 takich jakościowych studiów przypadku – bazujących na wywiadach pogłębionych i obserwacjach (przypadek to ciekawy edukator/inicjatywa edukacji kulturowej), każdy taki przypadek zostałby obudowany 5 wywiadami pogłębionymi. To daje łącznie 30 wywiadów + 5 sesji obserwacji. W fazie III (2018) zespół stworzyłby praktyczny przewodnik po edukacji kulturowej w kujawsko¬- pomorskim. Łącząc wyniki badań z poradami praktyków stworzymy niezbędnik służący edukatorom, nauczycielom i trenerom przy projektowaniu działań na rzecz edukacji kulturowej. Poszczególne fazy diagnozy będą publicznie prezentowane, kolejno: przez publikację infografik na stronie internetowej, publiczne spotkania i dyskusje, a w ostatnim roku¬ wspomnianą publikację. Badania ilościowe będą kontynuowane również w kolejnych latach.

Za diagnozę odpowiedzialny jest Zakład Badań Kultury IS UMK

 

Rozmowa o edukacji kulturowej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Podsumowanie pierwszego etapu programu Struktury Kultury już 8 grudnia.

To właśnie edukacji kulturowej poświęcony jest program Struktury Kultury realizowany od pół roku w województwie kujawsko-pomorskim przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Miasta Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uczestnicy podejmą tematy dotyczące m.in. diagnozy edukacji kulturowej w regionie, relacji kultury i oświaty oraz możliwości ubiegania się o granty.

 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy szczególnie zapraszają nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, przedstawicieli samorządów różnego szczebla, osoby zainteresowane realizacją ciekawych przedsięwzięć w kulturze i oświacie. Popołudnie 8 grudnia w Teatrze Polskim w Bydgoszczy poświęcone jest diagnozie edukacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim. Ważnym elementem będzie również podsumowanie i zapowiedź kolejnego roku programu Struktury Kultury. Będzie to pierwsze spotkanie wokół badań przeprowadzanych w tym roku metodami desk research, CATI i wywiadów fokusowych.

Koordynatorki programu opowiedzą o tym co zostało zrealizowane w 2016 i jakie są plany na kolejny 2017 rok. W spotkaniu wezmą udział między innymi: Paweł Wodziński, Bartosz Frąckowiak – dyrektorzy Teatru Polskiego w Bydgoszczy, autorzy diagnozy – Badacze z Zakładu Badań Kultury UMK prof. Tomasz Szlendak, prof. Krzysztof Olechnicki, dr Wojciech Goszczyński, Zuzanna Kopidurska i Malwina Krajewska oraz koordynatorki programu Struktury Kultury Katarzyna Jankowska, Wiktoria Szczupacka. Swoją obecność zapowiedzieli również przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, który realizuje ogólnopolski program Bardzo Młoda Kultura, w ramach którego w kujawsko-pomorskim funkcjonują Struktury Kultury.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia o godzinie 17.00 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Wstęp darmowy.

Szczegóły na stronie www.struktury-kultury.pl