Struktury Kultury

Zasady

Regulamin konkursu grantowego

1. Celem konkursu grantowego “Struktury kultury” jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami, reprezentującymi sferę kultury i sferę edukacji w realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej, a także wspieranie tego rodzaju współpracy.

2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie kujawskopomorskim, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Wskazane jest, aby projekty realizowane były przez tandemy (1 osoba związana z edukacją + 1 osoba związana z kulturą).

3. Wyłonione w trybie konkursowym projekty zostaną zrealizowane.

4. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie zgłoszeniem udziału w cyklu warsztatów z zakresu edukacji i animacji kulturowej, organizowanym w marcu w Bydgoszczy.

5. Proces aplikacyjny przebiegał będzie w terminie 25.03 – 16.04.2018 (na podstawie aplikacji elektronicznej).

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.04.2018.

7. Dla zwycięskich projektów odbędą się dodatkowe warsztaty w dniu 12 maja 2018 r. Koszty biletów komunikacji publicznej uczestników będą zwracane na podstawie biletów, faktur.

8. Realizacja zwycięskich projektów obędzie się w terminie 15.05.2018-20.10.2018.

9. Budżet realizowanego, nagrodzonego projektu z zakresu edukacji kulturowej nie może przekroczyć kwoty 8000 zł (projekty małe) i 12 000 zł (projekty duże).

10. Zwycięzcy konkursu zobowiązują się do zrealizowania projektu do 20.10.2018, a także do złożenia sprawozdania merytorycznego z realizowanego projektu nie później, niż w ciągu 10 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

11. Rozstrzygnięcie konkursu:

Etap I
Komisja konkursowa, złożona z ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturalną/ kulturową oraz z przedstawicieli organizatora konkursu, spośród nadesłanych projektów dokona wyboru kilkudziesięciu propozycji; ocena nastąpi w oparciu o przygotowany regulamin i założenia programowe.

Etap II
Wyboru zwycięskich projektów dokona komisja konkursowa, złożona wyłącznie z zewnętrznych ekspertów zajmujących się animacją i edukacją kulturową. Podstawą oceny projektów będzie ocena aplikacji konkursowych wyłonionych w pierwszym etapie konkursu. Wyniki konkursu zostaną opublikowane i rozpowszechnione.

Organizator konkursu podpisze umowę o współpracy odrębnie z każdym jego uczestnikiem/realizatorem.
Umowa określać będzie szczegółowe zasady finansowania i rozliczenia projektu.